You are here    / Home / Fitness Class Instructor – Cardiff

Fitness Class Instructor - Cardiff

Introduction

Fitness Class Instructor in Cardiff

Job Details

Salary Details £16 per hour, shifts inc. evenings and weekends
Region Wales
Closing Date 10-07-2019
Employer GLL
Reference 030662
Place of Work Cardiff

Job Description

GLL is looking for Fitness Class Instructors based in Cardiff. Building on our continued growth, we're now the UK's largest leisure social enterprise - and set for even greater success. So, if you've plenty of energy, ambition and expertise, join us as a Fitness Class Instructor and play a key role in the next step of our journey. Bringing ambition to match ours, this is your chance to deliver group exercise sessions, cross-training activities and first-class customer service with a leisure sector leader.

From promoting your classes, to preparing equipment and delivering sessions that cater to all ages and abilities, you'll make a positive difference to people's lives. Whether customers come to lose weight or get fitter, your classes will help everyone to build confidence as well as fitness. Your role as Fitness Class Instructor is to make our customers' time worthwhile - and of course, enjoyable.

Naturally, safety is key. That means we're also looking for Fitness Class Instructors who can deliver superb classes, all in line with best practice, policies and procedures. As classes are part of a complex timetable, flexibility, punctuality and reliability are just as important - things that will come naturally to a Fitness Class Instructor who takes pride in what they do.

A real people-person, you'll have a flair for putting customers at ease in a leisure centre environment and actively encourage class bookings. As well as a bright personality, we're looking for a 1 day CPR certificate, NVQ Level 2 ETM, yoga or Pilates qualification.

In return, we offer a range of benefits that you'd expect from the UK's largest leisure provider:
• Pension schemes
• Discounted membership at our leisure centres
• Career pathways
• Ongoing training and development to help you to be the best

If you have the passion and skills for this role, apply now.

All pay rates are subject to skills, experience, qualifications and location.

About Us
GLL is the UK’s largest leisure and cultural services provider and one of the first and largest leisure social enterprises. Our aim is to get more people, more active, more of the time whilst making leisure and community facilities accessible and affordable. We partner with local authorities to run leisure centres, swimming pools, libraries, children’s centres, spas, events spaces and world-class sporting venues such as the Copper Box Arena and London Aquatics Centre on the Queen Elizabeth Olympic Park - all under our Better brand. As a not-for-profit organisation, we’re different. Passionate about seeing our communities thrive, we invest back into our facilities, projects and people and are an Investors in People Silver Award employer.

GLL is an equal opportunities employer.

We welcome applications in both English and Welsh. Applications received in Welsh will not be treated less favourably than English applications.

Mae GLL yn chwilio am Hyfforddwyr Dosbarth Ffitrwydd yn Caerdydd. Rydym yn adeiladu ar ein twf parhaus; bellach ni yw menter gymdeithasol hamdden fwyaf y DU, ac rydym ar y ffordd tuag at lwyddiant pellach. Felly os oes gennych lawer o egni, uchelgais ac arbenigedd, ymunwch â ni fel Hyfforddwr Dosbarth Ffitrwydd a byddwch yn rhan allweddol o gam nesaf ein taith. Byddwch mor uchelgeisiol â ni a dyma’ch cyfle i gynnig dosbarthiadau a gwasanaeth cwsmeriaid o'r radd flaenaf gydag arweinydd yn y sector hamdden. 

O hyrwyddo’ch dosbarthiadau i baratoi offer a chynnal sesiynau ar gyfer pob oedran a gallu, byddwch yn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywydau pobl. 

P'un ai colli pwysau ynteu godi ffitrwydd yw nod y cwsmer, bydd eich dosbarthiadau’n helpu pawb i fagu hyder yn ogystal â gwella eu ffitrwydd. Eich rôl fel Hyfforddwr Dosbarth Hamdden yw rhoi amser gwerth chweil a mwynhad i'r cwsmeriaid. 
Ac wrth gwrs, mae diogelwch yn hollbwysig. Mae hyn yn golygu ein bod yn chwilio am Hyfforddwr Dosbarthiadau Ffitrwydd a all gynnal gwersi ardderchog yn unol â’r arfer gorau, polisïau a gweithdrefnau. Gan fod dosbarthiadau yn rhan o amserlen gymhleth, mae bod yn hyblyg, prydlon a dibynadwy hefyd yn bwysig iawn, mae’r rhain yn bethau a ddaw’n naturiol i Hyfforddwr Dosbarthiadau Ffitrwydd sy’n ymfalchïo yn ei waith. 

Byddwch yn hoff o bobl a bydd gennych ddawn o wneud i gwsmeriaid deimlo’n gyfforddus mewn amgylchedd canolfan hamdden a byddwch yn annog gwersi dosbarth. Yn ogystal â rhywun â chymeriad bywiog, rydym yn chwilio am rywun y mae ganddo dystysgrif cwrs undydd Adfywio Cardio-pwlmonaidd, NVQ Lefel 2 ETM a chymhwyster ioga neu pilates. 

Yn gyfnewid, rydym yn cynnig amrywiaeth o fuddion y byddech chi'n eu disgwyl gan ddarparwr hamdden mwyaf y DU: 
• Cynlluniau pensiwn 
• Aelodaeth gostyngedig yn ein canolfannau hamdden
• Llwybrau gyrfaol 
• Hyfforddiant a datblygiad parhaus i'ch helpu chi i fod orau

Os yw’r awch a’r sgiliau addas gennych ar gyfer y swydd hon, anfonwch gais nawr.

Mae’r holl gyfraddau cyflog yn dibynnu ar sgiliau, profiad, cymwysterau a lleoliad.

Amdanom ni
GLL yw darparwr gwasanaethau hamdden a diwylliannol mwyaf y DU ac un o'r mentrau cymdeithasol hamdden cyntaf a mwyaf. Ein nod yw gwneud rhagor o bobl yn fwy actif yn amlach a gwneud cyfleusterau hamdden a chymunedol yn hygyrch a fforddiadwy. Rydym yn ffurfio partneriaethau ag awdurdodau lleol i redeg canolfannau hamdden, pyllau nofio, llyfrgelloedd, canolfannau plant, sbâu, lleoliadau digwyddiadau a lleoliadau chwaraeon o safon ryngwladol - megis Copper Box Arena a London Aquatics Centre ym Mharc Olympaidd y Frenhines Elisabeth - a hyn oll dan ein brand Better. Fel sefydliad nid-er-elw, rydyn ni'n wahanol. Rydym yn angerddol dros weld ein cymunedau’n ffynnu, rydym yn ail-fuddsoddi yn ein cyfleusterau, projectau, pobl ac rydym yn gyflogwr Safon Arian Buddsoddwyr mewn Pobl.

Mae GLL yn gyflogwr Cyfle Cyfartal.

How to Apply

To apply, click here.

    We'd love to keep you up to date with all our latest offers, news and courses we think you might like. Please let us know if we can contact you by email.